Mường thanh diễn châu

  -  

Với tổng diện tích S 6ha, khu vui chơi công viên nước được tạo thành những phân khu vực tác dụng khác nhau: